Bim Posted on 6:30 am

“ไข้หวัดใหญ่” อีกหนึ่งในโรคที่ติดง่าย ป่วยง่าย ใครๆก็เสี่ยง

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ใคร ๆ ก็เป็นได้ เพราะโรคนี้สามารถที่จะเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเป็นได้ตลอดทั้งปี แต่โรคไข้หวัดใหญ่จะมีการระบาดหนักในช่วงของหน้าฝน และหน้าหนาว โดยสามารถแบ่งออกได้ทั้งสิ้นจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C ซึ่งทั้ง 3 สายพันธ์นี้จะมีความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันออกไป โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A

อาการของไข้หวัดใหญ่

ลักษณะอาการของไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีอาการคล้ายกับการป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไป แต่มีความรุนแรงที่มากกว่า แต่เราสามารถที่จะแยกแยะระหว่างไข้หวัด กับไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยอาการดังต่อไปนี้ 

 • อาการของไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
 • อาการของไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ที่มีความรุนแรงที่มากกว่าร่วมกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัวอย่างรุนแรง และมีอาการอ่อนเพลีย

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือการติดเชื้อผ่านทางระบบหายใจแบบเฉียบพลัน เชื้อชนิดนั้น คือ Influenza virus เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ติดต่อผ่านทางระบบหายใจ การไอ และจาม ดังนั้นเราควรเลี่ยงที่จะอยู่ในสถานที่ที่มีความแออัด และเมื่อต้องออกไปนอกบ้านควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง “ไข้หวัดใหญ่

 • ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ 
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
  • หญิงตั้งครรภ์
  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
  • ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบอกพร่อง เช่น เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น
  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ เป็นต้น
ไข้หวัดใหญ่

ทำอย่างไรเพื่อเลี้ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับตนเองและคนรอบข้าง
 • ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรับเชื้อไข้หวัดใหญ่ผ่านทางระบบทางดินหายใจ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 -5 ครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาทีต่อวัน
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีนจากเนื้อปลา วิตามินจากผัก ผลไม้ และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • เน้นในเรื่องของความสะอาด ควรที่จะล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่
 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและเหตุผลของการที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี คือ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา

ติดตามอาหารเพื่อสุขภาพ และติดตามโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น อาการ เจ็บแปล๊บ ของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย เกิดจากอะไร?