Bim Posted on 6:30 am

การฝังเข็ม ก่อนการผ่าตัดอาจจะช่วยลดการใช้ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ได้

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระงับปวดภายหลังการผ่าตัด ที่มีการนำเสนอในการประชุมประจำปีของ ANESTHESIOLOGY พบว่า การฝังเข็ม ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบที่ใช้ในสนามรบนั้นจะช่วยลดการใช้ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ภายหลังการผ่าตัดได้มากถึงครึ่งหนึ่ง อีกทั้งผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจะช่วยลดการติดยาเสพติดได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการทบทวนหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด

การฝังเข็ม ก่อนการผ่าตัด

การฝังเข็ม ก่อนการผ่าตัด

โดยการวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ทหารผ่านศึกษที่ได้รับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์ John D. Dingell VA ในเมืองดีทรอยด์ มีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก และกลุ่มอื่นๆ จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดหลายอย่างเช่น การกำจัดถุงน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดมดลูก หรือการผ่าตัดต่อมลูกหมาก ทั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 21 คน ที่ได้รับการฝังเข็มแบบดั้งเดิม ในขณะที่อีก 21 คน ไม่ได้รับการฝังเข็ม มีอีก 28 คนได้รับการฝังเข็มแบบที่ใช้ในสนามรบ และอีก 36 คนไม่ได้รับการฝังเข็มเช่นกัน

การฝังเข็ม ก่อนการผ่าตัด

ทั้งนี้เมื่อการผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อย นักวิจัยจะพบว่าผู้ที่ได้รับการฝังเข็มแบบดั้งเดิมสามารถนอนหลับได้น้อยกว่าการฝังเข็มแบบที่ใช้ในสนามรบ โดยกลุ่มทหารที่ได้รับการฝังเข็มแบบที่ใช้ในสนามรบก่อนการผ่าตัดนั้นจะขอยาระงับปวดภายหลังการผ่าตัดลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าทหารทั้งสองกลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มก่อนการผ่าตัดนั้นจะมีอาการคลี่นไส้น้อยลงและความรู้สึกภายหลังการผ่าตัดดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการฝังเข็ม 

ทั้งนี้นักวิจัยได้อธิบายว่าการฝังเข็มแบบที่ใช้ในสนามรบนั้นจะใช้เข็มเพียง 5 เล่ม และฝังบริเวณหู เนื่องจากหูในการฝังเข็มนั้นถือได้ว่าเป็นตัวแทนของร่างกายทั้งหมด โดยเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเล็กๆ 5 เล่มที่ฝังลงไปในหูข้างเดียว และจะใช้เวลาฝังเข็มประมาณ 3-5 วัน ดังนั้นจึงมีการสรุปว่าการฝังเข็มแบบที่ในสนามรบนั้นเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการบรรเทาอาการปวดได้ดี โดยการนำเทคนิคการฝังเข็มแบบที่ใช้ในสนามรบกับคนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่จะนำมาใช้กับคนที่มีอาการปวดหรือกำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัด

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น การคิดมาก สามารถเกิดผลเสียต่ออวัยวะในร่างกายได้อย่างไร